פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד נירה לוטן
עו"ד חגי ירון
עו"ד נוטריון בכפר סבא - גבריאל הרשליקוביץ
עו"ד אביבית מוסקוביץ
עו"ד אייל מיכאלי
עו"ד בעז קראוס
עו"ד אלון אופנר
עו"ד כרמית תירם
עו"ד אילן אלמקייס
עו"ד שירי רובינס גולן
 >>   >> 

תרגום נוטריון - אמנת אפוסטיל (האג)

(28/01/2010)
יריב  קדם<br />עורך דין
מאת יריב קדם
עורך דין

לא מחובר

כאשר יש צורך להוכיח בחו"ל תעודות ומסמכים שנעשו בישראל, הדרך הכללית שיש לעשות כן, היא לקבל את אישור נוטריון הקונסוליה או השגרירות בישראל של אותה מדינה למסמך. אולם הקונסוליה או השגרירות לא יתנו אימות כזה, אלא אם המחלקה הקונסולארית של משרד החוץ הישראלי לא תאמת קודם לכן את המסמך. על מנת שזה ייעשה יש לקבל תחילה את אימות משרד המשפטים למסמך נוטריוני שנערך כדין ע"י נוטריון ישראלי.

בפרוצדורה זו יש לנקוט גם לגבי מסמכים שנעשו בחו"ל, על מנת שיאושרו ע"י הנציגות הקונסולארית או הדיפלומטית של ישראל בחו"ל. 

כדי להקל על דרך זו של אימות קונסולארי או דיפלומטי, הדורשת מגע של 4 גורמים עם המסמך – נוטריון ישראלי, משרד המשפטים בירושלים, משרד החוץ בירושלים, והנציגות הקונסולארית או הדיפלומטית של המדינה הרלוונטית בישראל, נחתמה ביום 5/10/1961, בהאג שבהולנד, אמנה בינלאומית המבטלת את דרישת האימות, עליה חתומות כיום עשרות מדינות, לרבות ישראל, והמחליפה את הליך האימות, בהליך אישור שניתן ע"י משרד המשפטים למסמך הנוטריוני באמצעות מדבקה ייחודית המכונה "אפוסטיל" (apostillé).

יש לציין כי כיום ניתן לקבל אישור אפוסטיל ברשימה ארוכה של בתי המשפט בישראל.

להלן תרגום לא רשמי של הנוסח באנגלית של אמנה זו, המכונה גם אמנת האג, או אמנת אפוסטיל.

לקבלת מידע נוסף נוטריונים ושירותי נוטריון ראה בלוג הנוטריון.

האמנה המבטלת את דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים

(מיום 5 לאוקטובר 1961)

המדינות החתומות על אמנה זו, המבקשות לבטל את הדרישה של אימות קונסולארי או דיפלומטי של מסמכי חוץ ציבוריים, החליטו לגבש אמנה לשם כך, והסכימו על ההוראות הבאות:

סעיף 1

האמנה הנוכחית תחול על מסמכים ציבוריים שנערכו בתחום אחת מהמדינות החברות באמנה, ואשר יש להציגם בתחום של מדינה חברה אחרת.

לצורך אמנה זו, המסמכים הבאים ייחשבו ציבוריים:

(א)     מסמכים שמקורם אצל רשות או נושא משרה ציבורית, הקשור לבתי המשפט או בתי דין של המדינה, לרבות אלו שמקורם בתובע הכללי, פקיד בית המשפט, או שליח בית משפט;

(ב)     מסמכים מינהליים;

(ג)      פעולות נוטריוניות;

(ד)     תעודות רשמיות על גבי מסמכים שנחתמו ע"י אנשים בתפקיד פרטי, כגון  תעודות רשמיות המתעדות רישום של מסמך או את העובדה שהוא היה קיים במועד מסויים ואימות נוטריוני ורשמי של חתימות.

אולם, האמנה הנוכחית לא תחול:

(א)     לגבי מסמכים שנחתמו ע"י נציגים קונסולאריים או דיפלומטיים.

(ב)     למסמכים מינהליים העוסקים ישירות עם פעולות מכס או מסחריות.

סעיף 2

כל מדינה חברה תפטור מאימות קונסולארי או דיפלומטי, מסמכים עליהם חלה אמנה זו אשר יש צורך להציגם בתחומה. לצורך אמנה זו, אימות קונסולארי או דיפלומטי משמעו רק הנוהל לפיו הנציג הקונסולארי או הדיפלומטי של המדינה בה יש להציג את המסמך מאשר את אמיתות החתימה, משרת החותם, והיכן שמתאים, את זהות החותם והחותמת על גביו.

סעיף 3

הנוהל היחידי שיידרש כדי לאשר את אמיתות החתימה, משרת החותם, והיכן שמתאים, את זהות החותם והחותמת על גביו, הינו הוספה של התעודה המתוארת בסעיף 4, שהונפקה ע"י הרשות המוסמכת של המדינה שהמסמך מקורו ממנה. 

אולם לא ניתן לנקוט בנוהל המוזכר בפסקה לעיל היכן שהחוק, תקנות, או הלכה נוהגת במדינה שבה המסמך מוצג, או הסכם בין שתיים או יותר מהמדינות החברות, ביטל או צמצם את תוקפו, או פטר את המסמך עצמו מאימות קונסולארי או דיפלומטי.

סעיף 4

התעודה הנזכרת בפסקה הראשונה של סעיף 3 לעיל, תמוקם על המסמך עצמו, או על ספח המצורף לו; היא תהיה בצורה של הדוגמא המצורפת כנספח לאמנה זו.

היא תיערך, בכל אופן, בשפה הרשמית של הרשות שהנפיקה אותה. התנאים התקניים המופיעים בה, יכולים להיות בשפה נוספת גם כן.

הכותרת"Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)"  תהיה בשפה הצרפתית.

סעיף 5

התעודה תונפק על פי בקשת האדם שחתם על המסמך או על ידי כל מי שנושא עימו את המסמך.

לאחר שמולאה כהלכה, היא תעיד על אמיתות החתימה, משרת החותם, והיכן שמתאים, את זהות החותם והחותמת על גביו.

החתימה, החותם, והחותמת על גבי התעודה פטורים מכל אישור.

סעיף 6

כל מדינה חברה תבחר, ע"י הפניה לתפקידן הרשמי, את הרשויות המוסמכות להנפיק את התעודה הנזכרת בפסקה הראשונה של סעיף 3.

היא תיתן הודעה על בחירה זו למשרד החוץ של הולנד, בעת הפקדתה את מסמכי האישרור של אמנה זו, או ההצטרפות אליה, או הודעתה על הרחבה טריטוראלית. היא תיתן גם הודעה לגבי כל שינוי בבחירת הרשויות.

סעיף 7

כל אחת מהרשויות שנבחרו בהתאם לסעיף 6, תנהל מרשם או כרטסת בהם היא תתעד את התעודות שהונפקו, המפרטות:

א)      את המספר והתאריך של התעודה;

ב)      השם של האדם החותם על המסמך הציבורי והמשרה שבה שהוא פעל, או במקרה של מסמכים לא חתומים, השם של הסמכות שקבעה את החותמת או החותם.

על פי בקשה של כל אדם מעוניין, הרשות שהוציאה את התעודה תוודא האם הפרטים בתעודה תואמים את אלו שבמרשם או בכרטסת.

סעיף 8

כאשר ברית, אמנה או הסכם בין שתיים או יותר מהמדינות החברות מכיל הוראות המכפיפות את אישור החתימה, חותם או חותמת לנהלים מסויימים, אמנה זו תהיה בעדיפות על הוראות כאלה, רק אם הם מחמירים יותר מאשר הנוהל הנזכר בסעיפים 3 ו- 4 לעיל.

סעיף 9

כל מדינה חברה תנקוט בצעדים הדרושים למנוע ביצוע אימות מסמכים ע"י נציגיה הקונסולאריים או הדיפלומטיים במקרים בהם האמנה הנוכחית מעניקה לכך פטור.

סעיף 10

האמנה הנוכחית תהיה ערוכה לחתימה ע"י המדינות המיוצגות במושב התשיעי של ועידת האג למשפט בינלאומי פרטי, וכן איסלנד, אירלנד, ליכטנשטיין ותורכיה.

היא תאושרר, ומסמכי האישרור יופקדו אצל שר האוצר של הולנד.

סעיף 11

האמנה הנוכחית תיכנס לתוקף ביום השישים שלאחר הפקדת מסמך האישרור השלישי האמור בפסקה השניה של סעיף 10.

האמנה הנוכחית תיכנס לתוקף לגבי כל מדינה נבחרת המאשררת את האמנה לאחר מכן, ביום השישים שלאחר הפקדת מסמכי האישרור מטעמה.

סעיף 12

כל מדינה שלא אוזכרה בסעיף 10 תוכל להצטרף לאמנה הנוכחית לאחר שתיכנס לתוקף בהתאם לפסקה הראשונה של סעיף 11. מסמך ההצטרפות יופקד אצל משרד החוץ של הולנד.

הצטרפות כאמור תהיה בתוקף רק לגבי אותן מדינות שלא התנגדו להצטרפותה במהלך ששת החודשים שלאחר קבלת ההודעה הנזכרת בסעיף קטן ד) של סעיף 15. הודעה על כל התנגדות כאמור תועבר למשרד החוץ של הולנד.

האמנה תיכנס לתוקף בין המדינה המצטרפת לבין המדינות שלא הביעו התנגדותן להצטרפותה, ביום השישים לאחר תום תקופת ששת החודשים הנזכרים בפסקה הקודמת.

סעיף 13

כל מדינה תוכל, במועד חתימה, אישרור, או הצטרפות, להצהיר כי האמנה הנוכחית תורחב לכל הטריטוריות שבאחריותה הבינלאומית, או לאחת או יותר מהן. הצהרה כזו תיכנס לתוקף במועד כניסת האמנה לתוקף לגבי אותה מדינה.

בכל מועד לאחר מכן, הודעות על הרחבה טריטוריאלית תועברנה למשרד החוץ של הולנד.

כאשר ההצהרה על הרחבה טריטוריאלית נעשית ע"י מדינה אשר חתמה ואישררה את האמנה, האמנה תיכנס לתוקף לגבי הטריטוריות הנוגעות לעניין, בהתאם לסעיף 11. כאשר ההצהרה על הרחבה טריטוריאלית נעשית ע"י מדינה אשר הצטרפה לאמנה, האמנה תיכנס לתוקף לגבי הטריטוריות הנוגעות לעניין, בהתאם לסעיף 12.

סעיף 14

האמנה הנוכחית תישאר בתוקף למשך 5 שנים מהיום בו נכנסה לתוקף בהתאם לפיסקה הראשונה של סעיף 11, אף עבור מדינות שאישררו אותה או הצטרפו אליה לאחר מכן.

בהעדר הודעת גינוי, האמנה תחודש מאליה כל חמש שנים.  

הודעה על כל גינוי תועבר למשרד החוץ של הולנד לפחות שישה חודשים לפני תום תקופת חמש השנים.

יכול שהיא תוגבל רק לחלק מהטריטוריות לגביהן אמנה זו חלה.

לגינוי יהיה תוקף רק לגבי המדינה אשר הודיעה על כך. האמנה תישאר בתוקף עבור כל יתר המדינות החברות.

סעיף 15

משרד החוץ של הולנד ייתן הודעה למדינות הנזכרות בסעיף 10, ולמדינות שהצטרפו לאמנה בהתאם לסעיף 12, כדלקמן:

א)      ההודעות הנזכרות בפסקה השניה של סעיף 6;

ב)      החתימות והאישרורים הנזכרים בסעיף 10;

ג)        תאריך כניסתה לתוקף של אמנה זו;

ד)      ההצטרפויות וההתנגדויות הנזכרות בסעיף 12 ותאריך כניסתן לתוקף;

ה)      ההרחבות הטריטוריאליות הנזכרות בסעיף 13, ותאריך כניסתן לתוקף ;

ו)        הגינויים הנזכרים בפסקה השלישית של סעיף 14.

ולראיה, החתומים מטה, בהיותם מוסמכים כדין לעשות כן, חתמו על אמנה זו.

נעשה בהאג, ביום 5 אוקטובר 1961, בצרפתית ובאנגלית, השפה הצרפתית תיגבר בכל מקרה של הבדלי פרשנות בין הטקסטים, בעותק אחד אשר יופקד בארכיוני ממשלת הולנד, ואשר עותק מאושר שלו יישלח, בערוץ הדיפלומטי, לכל אחת מהמדינות המיוצגות במושב התשיעי של ועידת האג למשפט בינלאומי פרטי, וכן לאיסלנד, לאירלנד, לליכטנשטיין ולתורכיה.


יריב קדם עורך דין נוטריון
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל