פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד 4.0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
מתמחה גיל מליחי
עו"ד אלי שרביט
עו"ד נירה לוטן
עו"ד משה אלפסי נוטריון
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד אורטל שמואל
עו"ד מאיר אטיאס
עו"ד אורי ארבל
עו"ד ליאת רוגל-לוי
עו"ד יחיאל זהר
 >>   >> 

סקירת הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד במהלך תקופת עבודתו ובעת הפסקת יחסי עובד-מעביד עקב פיטורין או התפטרות:

(03/03/2010)
פולינה סמיונוב<br />עורך דין
מאת פולינה סמיונוב
עורך דין

לא מחובר

buy amoxicillin without prescription

amoxicillin prescription no insurance

citalopram

citalopramבמהלך תקופת עבודתו, זכאי העובד, על פי חוקי המגן השונים, לזכויות סוציאליות כגון: דמי הבראה, דמי חופשה וכו'. זכויות אשר העובד אינו מקבל במלואם במהלך תקופת עבודתו, רשאי הוא לדרוש את יתרתם בעת סיום עבודתו, וזאת בהתאם לתנאי החוק.

לצד זכויות המגיעות לעובד במהלך תקופת עבודתו, ישנם גם זכויות המגיעות לו בעת סיום עבודתו, כגון פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת, כל זאת כמובן בתנאי החוק ובנסיבות מסוימות.


להלן סקירה קצרה בדבר זכויות העובד:

 

  1. דמי הבראה ( על פי צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש, לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957 ).

א.     קצובת ההבראה תינתן בשיעורים שלהלן, אלא אם כן נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף מעת לעת, לעובדים במשרה מלאה:


שנות עבודה

ימי הבראה

1

5

2-3

6

4-10

7

11-15

8

16-19

9

20 ואילך

10

 

                 

 

.

 

 

 

 
ב.     עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

ג.     לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

ד.     קצובת ההבראה תשולם באחד ממחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

ה.     תקופת התיישנות- עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה בעבור אותה תקופה במהלך עבודתו.


  1. חופשה שנתית:

א.     חוק חופשה שנתית מעניק לעובד זכות להיעדר מהעבודה זמן נקוב בשל כל שנת עבודה, מבלי שהיעדרות זאת תפגע ביחסי עובד-מעביד אשר בינו לבין מעבידו. ולא רק זאת אלא החוק גם מעניק לעובד זכות לתשלום בשל אותו פרק זמן ששהה בחופשה.

ב.     אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא:


שנות עבודה

ימי חופשה

בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות

14 יום

בעד השנה החמישית

16 יום

בעד השנה השישית

18 יום

בעד השנה השביעית

21 יום

בעד השנה השמינית ואילך

יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג.     המעביד חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל.

ד.     פדיון חופשה- חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד, ישלם המעביד פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד.

ה.    התיישנות- תקופת התיישנות לתביעה לפדיון חופשה היא שלוש שנים.


  1. חגים:

א.    עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג ( יום לפני החג ויום אחרי החג ), אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג, ואלו הם: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות.

ב.     עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.

ג.      עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד בעבור ימי חג.


  1. פיצויי פיטורים:

א.    זכותו של עובד לפיצויי פיטורים מעוגנת ומוסדרת בחוק פיצויי פיטורים , התשכ"ג- 1963 ובתקנות שהותקנו על פיו.

ב.    הזכות לפיצויי פיטורים מוקנית לעובד אשר עבד שנה אחת ברציפות- ובעובד עונתי בשתי שנים רצופות- אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר.

ג.    שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא : שכר חודש אחד לכל שנת עבודה בעובד במשכורת אצל מעביד, או באותו מקום עבודה, ושכר שבועיים לכל שנת עבודה בעובד בשכר כאמור. חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה.


  1. הודעה מוקדמת:

א.    נושא ההודעה המוקדמת מוסדר בחוק הודעה מוקדמת, התשס"א- 2001.

ב.    מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים לפי הוראות החוק האמור.

ג.    הודעה כאמור, תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים.

ד.     עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

-      במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים- של יום אחד בשל כל חודש עבודה.

-     במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה- של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.

-       לאחר שנת עבודתו הראשונה- של חודש ימים.

ה.     מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור לעיל, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

ו.      למען הסר ספק, יצוין כי הוראות חוק הודעה מוקדמת חלות גם על עובד  שמבקש להתפטר מעבודתו.

 

                 

                  סמיונוב פולינה, עו"ד

 

 

הבהרה משפטית:

 רשימה זו נועדה ליתן רקע כללי בלבד,  ואין בו משום חו"ד משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ע"י עורך דין אשר יבחן כל מקרה לגופו. מטעמים מובנים, הרשימה אינה ממצה ועשויה להכיל טעויות ו/או השמטות ו/או אי דיוקים, ואין בה כדי לענות על כל התרחישים המשפטיים האפשריים. 

     

          
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל