פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד ניצה מלרן
עו"ד עו"ד ליאת שטיין
עו"ד בנימין קוזניץ
עו"ד מיכאל רייכלסון
עו"ד לירן פרץ
עו"ד יאן ברנדר
עו"ד אוהד פריאל
עו"ד אורי בוים
עו"ד שי רודה
עו"ד אביבית מוסקוביץ
 >>   >> 

רישום חברה בישראל

(31/03/2013)
דוד  מוזס<br />עורך דין
מאת דוד מוזס
עורך דין

לא מחובר

במדינת ישראל כל אדם (די באחד) רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, בלתי מוסריות או כאלו הנוגדות את תקנת הציבור. ככלל, לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד או יותר.

כמו כן, חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מואגד. קיומה של חברה הוא החל מיום ההתאגדות (המצוין בתעודת ההתאגדות) ועד לפקיעת ההתאגדות, כתוצאה מחיסולה של החברה.

לצורך רישום חברה בישראל, יש להגיש למשרדי רשם החברות את המסמכים שלהלן:

 

1. תקנון חברה שיכלול את הפרטים הבאים:

 

א. שם החברה – ככלל, חברה רשאית להירשם בכל שם וזאת בכפוף לסייגים הקבועים בחוק (שם הדומה לשמו של תאגיד אחר עד כדי להטעות, שם שעלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו). שם החברה חייב להיות בעברית, אך ניתן להוסיף שמות באנגלית וערבית.

 

ב. מטרות החברה – החברה נדרשת לציין בתקנונה את מטרותיה וזאת בדרך של קביעה של אחת מהחלופות הקבועות בחוק (לעסוק בכל עיסוק חוקי, לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט הסוגים שצוינו בתקנון או לעסוק בסוגי עיסוקים שצוינו בתקנון).כמו כן, החברה תסמן זאת בטופס - "בקשה לרישום חברה".

 

ג. פרטים בדבר הון המניות הרשום – בתקנון החברה יש חובה לציין מהו הון המניות הרשום, לרבות מס' המניות לסוגיהן. החריג: אם מדובר בהון מניות ללא ערך נקוב, אין צורך שיופיע הון המניות, אלא די שיופיע מספר המניות.

 

ד. פרטים בדבר הגבלת אחריות – דהיינו, האם אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת, אם לאו.

 

ה. עורך-דין יאמת את התקנון בחתימה וחותמת.

 

ו. במידה ויימצא, כי ישנה טעות בתקנון, יהא צורך להמציא תקנון מתוקן, חתום בחותמת וחתימה של עו"ד.

 

2. בקשה לרישום חברה – טופס 1

 

א. שם החברה המוצע חייב שיהא זהה לשם שנכתב בתקנון החברה.

 

ב. יש לסמן את החלופה המתאימה בדבר אחריות בעלי המניות, כאמור.

 

ג. במידה והבקשה לרישום חברה מוגשת ע"י תאגיד, החתימה על בקשה תהיה על ידי אדם מטעם החברה, המוסמך לחתום בשם החברה.

 

ד. יש לסמן את הון החברה בהתאם לתקנון (ולמחוק את המיותר). כמו כן, ההון הרשום צריך שיהא זהה לסך כל המניות המרכיבות אותו.

 

ה. על ההצהרה יחתמו המבקש את רישום החברה ועו"ד, המאמת את פרטי החותם.

 

3. הצהרה של הדירקטורים הראשונים – טופס 2  

 

המדובר הוא בהצהרה של הדירקטורים הראשונים בדבר נכונותם לכהן כדירקטורים בחברה. במידה ומי מהדירקטורים הינו תאגיד, החתימה על הצהרת דירקטורים תהיה   על ידי אדם מטעם החברה, המוסמך לחתום בשם החברה.

 

4. הצהרת בעלי המניות

 

5. תשלום אגרה רישום בסך 2,491 ₪.

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא ופרטני. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל