פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד רונית ארוך כהן
עו"ד מירי שאול בלס
עו"ד יוסי גנון
עו"ד אילן שרן
עו"ד שיר וינברג
עו"ד גיא כהן
עו"ד שחר פרץ
עו"ד ורד חן
עו"ד שי רודה
עו"ד עוזיאל לוי
 >>   >> 

חברה מפרת חוק

(31/03/2013)
דוד  מוזס<br />עורך דין
מאת דוד מוזס
עורך דין

לא מחובר

בתיקון מס' 10 לחוק החברות, תוקנו הוראות חדשות שנועדו ליתן מענה לתופעת התחמקותן של חברות בישראל מלמלא אחר חובותיהן, בין היתר, באשר לאי תשלום אגרות שנתיות ואי הגשת דוחות שנתיים.

יצוין, כי החובה להגיש דו"ח שנתי חלה על כל חברה שאיננה תאגיד מדווח לפי חוק ניירות ערך (שאיננה נסחרת במניות או בניירות ערך אחרים בבורסה בישראל) וכמוה גם החובה לשלם אגרה שנתית שחלה על כל החברות, פרטיות, ציבוריות וחברות חוץ.

שלבי ההליך

·    על פי ההוראות החדשות מקום בו לרשם יש יסוד סביר להניח כי חברה או חברת חוץ לא שילמה אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלומם, או כי חברה פרטית או חברת חוץ הפרה חובה להגיש דין וחשבון שנתי, רשאי הוא לרשום במרשם שהוא מנהל לגבי אותה חברה בהתאם להוראות חוק זה, כי החברה הפרה חובה כאמור (להלן - חברה מפרה).

·         הרשם ירשום במרשם, לגבי חברה, כאמור, התראה על כוונתו לרשמה כחברה מפרה, ויציין בהתראה את מועד רישומה. הודעה על רישום ההתראה תישלח למען המשרד הרשום של החברה.

·         לחברה המפרה יעמדו 30 ימים לתיקון ההפרה שלאחריהם, אם המשיכה לעמוד בסורה ולא תיקנה את ההפרה, תירשם במרשם כחברה מפרה.

·         ההתראה וההכרזה בדבר חברה מפרת חוק, יופיעו הן בנסח החברה והן במידע הבסיסי, שהינו פתוח לעיון הציבור ללא תשלום.

הסנקציות

·         לא יירשמו פעולות דוגמת, שינוי שם החברה, שינוי מטרותיה או שינוי תקנונה;

·         לא יירשמו שעבודים על נכסי החברה המפרה ושעבוד לטובתה;

·         לא תירשם חברה לרשום חברה, שבעל מניות בה הוא אחד מאלה:

o       החברה המפרה;

o       בעל שליטה בחברה המפרה;

o    דירקטור בחברה המפרה, שלא שילם עיצום כספי שהוא נדרש לשלמו בשל הפרת החובה שבשלה נרשמה החברה כחברה מפרה;

·         רשם המשכונות רשאי לסרב לרשום משכון לטובת החברה המפרה;

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא ופרטני. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ. 

Ellison, Mozes - Advocates | אליסון, מוזס - עורכי דין

 

Tel: 03-6091888 | Fax: 077-4448047

 P.O.B 3440 Ramat-Gan 52136

 

E-mail: david.b@belaw.co.il

Web: www.belaw.co.il
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל