פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אילן מזרחי
עו"ד לבנה עובדיה
עו"ד גילה עיני
עו"ד חגי ירון
עו"ד הילה אילון
עו"ד טל גרינברג
מתמחה אלון חן
עו"ד יואב רונקין
עו"ד אילן זריהן
עו"ד מיכאל ברנע
 >>   >> 

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

(08/08/2012)
אלי דורון<br />אחר
מאת אלי דורון
אחר

לא מחובר

אלי דורון, עו"ד  - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il


ביום 18/06/2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (להלן: "החוק").

מטרתו של החוק להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה, על מנת לשפר את מצבם של כלל העובדים בישראל ובעיקר את מצבם של עובדי הקבלן בתחומי הניקיון, השמירה, האבטחה וההסעדה.

החוק הינו בעל השלכות על כלל המעסיקים במשק לרבות מעסיקים במגזר הציבורי והפרטי, קבלנים, מזמיני שרות ומנהלים, באופן זה שהוא מטיל עליהם אחריות משפטית במישור הפלילי והאזרחי כאחד.


עם כניסת החוק לתוקפו הוגברה האחריות המוטלת על כתפי מזמין העבודה והוכנסו סנקציות משמעותיות.

החוק מפרט, בתוספת השנייה, חוקים אשר באם המעסיק לא מקיימם, הוא יהיה חשוף לקנסות.

בין היתר החוקים המפורטים הם: ניהול פנקס חופשה לפי חוק החופשה השנתית התשי"א-1951; ניהול פנקס שעות עבודה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; קביעת מנגנון לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998; הצגת מודעה לפי חוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987; מתן הפסקות לעובד לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; איסור העבדת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951.


פרק ב' לחוק שכותרתו עיצום כספי קובע כי יוטלו עיצומים כספיים על מעבידים אשר יפרו את חובתם לפי הוראות חוקי העבודה,  וזאת בנוסף להליכים משפטיים שיש וינקטו על ידי העובדים עצמם בבתי הדין לעבודה.

אכיפת החוק תהיה בסמכותו של משרד התמ"ת, והטלת עיצומים כספיים גבוהים על מעסיקים אשר תלונת עובדים כנגדם תמצא מוצדקת, תבוצע בהליך מינהלי קצר ולאחר שימוע.


באם לא קיים מעביד את החובות על פי החוקים המצוינים, רשאי הממונה, מפקח עבודה בכיר שמינה שר התמ"ת, להטיל על המעביד עיצום כספי בין 5,000 ₪ ועד 20,000 ₪ על פי סוג ההפרה. במקרה בו ההפרה נמשכת יהיה העיצום הכספי גבוה יותר.

על מנת להפעיל את סמכותו, חייב הממונה למסור למעביד הודעה לפיה הוא מתכוון להטיל את העיצום הכספי. בהודעה זו יהיו מפורטים ההפרה, סכום העיצום ומועד תשלומו, התוספת בגין הפרה נמשכת והזכות של המעביד לטעון טענותיו.


מעביד רשאי לטעון טענותיו בכתב בתוך 30 ימים ממועד מסירת הודעת הממונה. הממונה רשאי לבטל את העיצום, להפחיתו או להשאירו על כנו. אם לא הגיש המעביד טענותיו תוך 30 ימים, הודעת החיוב תיחשב כדרישת תשלום שנמסרה למעביד.

עוד קובע החוק כי ניתן יהיה להגיש כתב אישום פלילי נגד מזמין השירות שלא פיקח על מניעת אותן עבירות בידי הקבלן, וכך גם באופן אישי כלפי מנהלים בתאגידים וברשויות ציבוריות.

סימן ג' לחוק מטיל אחריות על כל מי שנהנה מיגיעה אישית של עובד קרי על מזמין השירות ולא רק על הקבלן.

החוק משנה את המצב הקיים לפיו רק הקבלן, המעסיק הישיר של העובד, יהיה אחראי במקרה של הפרת חוקי העבודה. על כן קובע החוק מספר כללים לפיהם גם מזמין השירות יהיה אחראי על הפרות במישור האזרחי והפלילי.


על מזמין השירות חלה האחריות, בהיקף זהה לזו שחלה על הקבלן בהתקיים כל אלה: השירות סופק על ידי 4 עובדי קבלן לפחות, השירות ניתן לאורך ששה חודשים ובאופן רצוף, נמסרה הודעה למזמין השירות על ידי העובד ו/או מפקח העבודה ו/או ארגון העובדים אליו שייך ו/או על ידי ארגון העוסק בקידום זכויות עובדים, המודיעה על הדרישה של העובד מהקבלן למלא את החובות אשר קמות עליו מהיותו מעסיק.

החוק קובע כי באם נמסרה למעביד שהוא קבלן דרישת תשלום בשל הפרת חובה כלפי עובדו (לפי הוראת חיקוק המנויה בתוספת השלישית) , יודיע על כך הממונה למזמין השירות בצירוף העתק מדרישת התשלום שנמסרה לקבלן, ויתרה במזמין השירות, בכתב, כי אם לא תתוקן ההפרה או שמזמין השירות לא יפעל בתום לב לביטול החוזה ולחילוט הערובה שנתן הקבלן, תימסר לו הודעה על כוונת חיוב.


הטלת העיצום, גובהו, שמו של המפר וסיבת העיצום יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התעשייה והמסחר. הליך הערעור ותוצאותיו, באם יהיה, יפורסם גם הוא.

למזמין השירות 14 ימים לערער על החלטת הממונה להטיל עליו עיצום כספי. הועדה רשאית להאריך את התקופה מטעמים מיוחדים ב-14 ימים נוספים. הערעור יערך בפני ועדה שתוקם על ידי השר.


על החלטת הועדה ניתן לערער לבית הדין האזורי בתוך 45 ימים מיום מסירת ההחלטה למזמין השירות. הגשת הערעור לא תעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהוראה אחרת של ועדת הערר אשר תוקם על ידי השר.

חשיבותו של החוק הנ"ל במתן כלים לאכיפת זכויות עובדים והגברת ההרתעה למעסיקים אשר מפרים ברגל גסה זכויות עובדיהם כמתן שכר נמוך משכר מינימום, אי תשלום שעות נוספות, פגיעה בתנאים הסוציאליים וכו'.

לפיכך, מעסיקים ישירים ומזמיני שירותי קבלן משנה מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת המלצות מקצועיות, במטרה להימנע מבעוד מועד מפגיעה בעובדיהם ובעובדי הקבלן העובדים אצלם.
רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1) 
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 
חיפה: שדרות המגינים 58 
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט 
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי


רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל