פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אליעזר אדם
עו"ד מיקי חובה
עו"ד עמיחי גולדבאום
עו"ד יסמין דדוש
עו"ד ליאור כספי
עו"ד גילה עיני
עו"ד אורית יונתני
עו"ד יעל פרי
עו"ד אריק ארביב
עו"ד אבנר שטמר
 >>   >> 

פתיחת תיק הוצאה לפועל והמצאת אזהרה לחייב - המצאה כדין

(27/12/2012)
בתאל עזר<br />עורך דין
מאת בתאל עזר
עורך דין

לא מחובר

על המצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

 

החוק מחייב מסירת אזהרה לחייב כדין, על מנת שיוכל הזוכה להתחיל בנקיטת הליכים כנגד החייב כדי גביית החוב הפסוק וקבלת הכסף לו זכאי לכאורה הזוכה.

 

מהו טופס האזהרה, כיצד יש למסור אותו לחייב, מה על החייב לעשות לאחר קבלתו ?? ועוד – במאמר לפניכם.

 

סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 הוא הסעיף העוסק במסירת טופס האזהרה לחייב.

 

טופס האזהרה (הטופס הירוק)  הינו התראה בפני החייב, כי עליו למלא אחר פסק דין שניתן כנגדו או עליו לשלם את החוב העומד כנגדו ויוכל לשלם את החוב בתשלומים כפי שנקבעו בטופס האזהרה או להגיש בקשה לצו תשלומים שונה באמצעות הגשת שאלון, תצהיר וכתב ויתור סודיות והכל בתוך תקופה בת 20 ימים מיום בו קיבל החייב את טופס האזהרה.

 

אם מדובר בפסק דין שניתן כנגד חייב לפינוי נכס מושכר או לפינוי דירת מגורים, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע תקופה ארוכה מ- 20 ימים או קצרה מ- 20 ימים בנסיבות חריגות ומיוחדות, אך לא קצרה מ – 10 ימים כשמדובר בפסק דין לפינוי דירת מגורים.

 

האזהרה תישלח בצירוף העתק מאושר של פסק הדין או מקור החיוב (פסיקתא) אם לא הומצאו קודם לכן לידי החייב.

 

טופס האזהרה כולל את מספר תיק ההוצאה לפועל, שם החייב, מס' זהות ומענו, פרטי הזוכה ועורך דינו לרבות מענם, מקור החוב (פסק דין, שטר / שק, שעבוד או משכון), סכום החוב ביום פתיחת תיק ההוצאה לפועל, הוראות לחייב כיצד לפעול, מיקום לשכת ההוצאה לפועל, מידע בדבר ריבית והפרשי הצמדה, שכר טרחת עורך דין ושובר לתשלום החוב אותו ניתן לשלם בבנק או בדואר .

 

על טופס האזהרה להיכתב בשפה פשוטה וברורה לחייב ולהודיע לו כי אם אין ביכולתו לשלם את החוב במלואו או בתשלומים שנקבעו, עליו להתייצב לחקירת יכולת תוך 21 ימים בלשכת ההוצאה לפועל, כמו כן מוזהר החייב  בטופס האזהרה,  כי אם לא ישלם או לא יבקש שינוי צו התשלומים או יתייצב לחקירת יכולת (לפי הענין) יראו אותו כ"חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו" דבר אשר יאפשר לזוכה לנקוט בפעולות המטילות הגבלות על החייב (הקבועות בין היתר בסעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל) וכן לבקש צו הבאה כנגד החייב.

 

בקצרה יפורטו ההגבלות הנ"ל הכוללות, קבלת מידע אודות החייב מגורמים שונים, הגבלת דרכון, עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלת שימוש בשקים וכרטיסי אשראי, איסור על ייסוד תאגיד וקבלת או חידוש רישיון נהיגה.

 

באזהרה לפינוי מושכר, יכלול טופס האזהרה, הודעה ברורה לחייב ובשפה פשוטה כי אם לא ימלא אחר הוראות המופיעות בטופס האזהרה, אז תהיה סמכות למנהל ההוצאה לפועל להכנס למקרקעין,לפנותם ולמסור אותם לזוכה.

 

דרכי המצאת האזהרה

 

על מסירת אזהרה להתבצע כ"המצאה כדין", דהיינו, במסירה אישית לחייב. לזוכה ישנה אפשרות לבקש לבצע את מסירת האזהרה בכוחות עצמו כדי לבצע "המצאה כדין".  

 

"סירוב לקבלת אזהרה" משמעו "מסירה כדין", דהיינו, חייב (או מי שמלאו לו 18 שנים ומקבל את האזהרה בשם החייב) המסרב לקבל את טופס האזהרה או לחתום על אישור המסירה למעשה לא מעכב בכך כל הליך כנגד. על מוסר טופס האזהרה לחייב, לציין את דבר הסירוב באישור המסירה והדבר יחשב כאילו נמסרה ויחל מניין 20 הימים, שבסיומם, אם לא פעל החייב בהתאם להוראות, יוכל הזוכה להתחיל בנקיטת הליכי גביה כנגדו.

 

הדבקה במען

לאחר שלושה ביקורים בביתו של החייב, ניתן יהיה להדביק את האזהרה על דלת ביתו. חובת עדכון כתובתו של החייב מוטלת על החייב.  האזהרה תישלח לכתובת החייב המופיע במרשם האוכלוסין ועל כן, כל מכתב שישלח לכתובת זו שהיא הכתובת הידועה, יחשב כאילו התקבל.

 

הגשת בקשה על ידי החייב

 

במצב שבו החייב מגיש בקשה או הודעה כלשהיא בתיק ההוצאה לפועל אף בטרם המצאת האזהרה, הדבר יחשב כהמצאת האזהרה "מלאה" ביום הגשת הבקשה על ידי החייב. למרות זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות אחרת.  

 

לא ניתן להמציא אזהרה לחייב המצוי בחו"ל

 

במצב כזה יש באפשרות הזוכה להגיש בקשה הנתמכת בתצהיר ובה יפרט כי לא ניתן להמציא אזהרה כי החייב נמצא בחו"ל ורשם ההוצאה לפועל יורה על מרשם האוכלוסין להמציא מידע אודות יציאות וכניסות החייב מישראל לידי רשם ההוצאה לפועל בלבד, אשר יודיע בהמשך לזוכה האם החייב נמצא בישראל או לא.

 

הליכים בטרם המצאת אזהרה לחייב

 

זוכה שיש בו חשש כי החייב ינסה לסכל את תשלום החוב עם היוודע לו דבר פתיחת התיק כגון פעולה של הברחת נכסים או הימלטות מהארץ, עליו להגיש בקשה לנקיטת הליכים בטרם מסירת אזהרה לחייב ולשכנע  את רשם ההוצאה לפועל שנסיבות הענין מצדיקות נקיטת הליך מוקדם. במצב כזה ניתן יהיה להטיל עיקולים ברישום בלבד על נכסי החייב, עוד בטרם נודע לחייב אודות פתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגדו.

 

אז מה על החייב לעשות אם הוא חולק על החוב ?   

 

אם מדובר בתיק הוצאה לפועל אשר נפתח לביצוע שטרות או שקים או משכון, רשאי החייב להגיש התנגדות לביצוע תיק ההוצאה לפועל. לבקשת ההתנגדות יש לצרף תצהיר מטעם החייב ולהעלות את טענותיו כנגד החוב, לרבות טענות ששילם או שלא אמור לשלם.

 

במידה והחייב הגיש התנגדות בתוך 20 הימים הנקובים בטופס האזהרה, יהיה על רשם ההוצאה לפועל מיד לעכב את ההליכים ולהעביר את הדיון בהתנגדות החייב לבית המשפט השלום.

 

אולם, אם עברו 20 הימים הקבועים באזהרה, יהיה על החייב להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות, זאת, ביחד עם ההתנגדות ותצהיר ובקשה לעיכוב הליכים, במצב זה, על החייב לדעת כי, אין סמכות לרשם ההוצאה לפועל לעכב הליכים כנגד החייב וכל בקשות החייב יועברו להכרעת בית משפט השלום.

 

אם מדובר בתיק הוצאה לפועל אשר נפתח לביצוע פסק דין, רשאי החייב להגיש בקשה "בטענת פרעתי" לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, בטענה כי מילא אחר פסק הדין או אינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא. על החייב תוטל במקרה זה החובה להוכיח את טענותיו. במקרה זה רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיכוב ההליכים ולדון בבקשה  "בטענת פרעתי".

 

הגשת בקשה ב"טענת פרעתי", ניתנת להגשה בכל מועד ועת במהלך חיי התיק והגשתה אינה מוגבלת במסגרת תקופת 20 הימים שניתנת בטופס האזהרה לחייב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עורכת המאמר :

 

עו"ד בתאל עזר

 

נייד: 050-9060009, טל': 04-8660993, פקס: 04-8660975

פל-ים 7 חיפה

E-Mail: azarbatel@gmail.com
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל