פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד גיל נדל
עו"ד אלון כהן
עו"ד קובי רום
עו"ד עודד דרדיקמן
עו"ד מוריס חרלמפ
עו"ד תומר ח. הנריק ריטרסקי
עו"ד אורי תבור
עו"ד דינה בנבנישתי
עו"ד סיון אדרי
עו"ד בן ציון יעקובוביץ
 >>   >> 

המדריך לעבודה פטורה מהיתר-בן קלינגר יועץ לתכנון ובניה

(13/04/2018)
קלינגר רישוי עסקים ובנייה<br />אחר
מאת קלינגר רישוי עסקים ובנייה
אחר

לא מחוברהתנאים הכלליים חלים על כל העבודות והשימושים המפורטים בתקנות. 

ראשית, העבודות והשימושים בפטור מהיתר יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות; בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות, חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא). בעל זכות לגבי המקרקעין, הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו המאפשרת ביצוע העבודות.  
שנית, על העבודות להתבצע באופן שתובטח יציבות המבנה או המתקן ותובטח בטיחות השוהים במבנה או  בסביבתו. לשם כך מובהר בסימן זה כי על אף שמדובר בפטור מהיתר, אין מדובר בפטור מתחולת הוראות  התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970. (להלן: "תקנות בקשה להיתר")

כדי להימנע מפגיעה במבנים לשימור נקבע כי הפטור מהיתר לא יחול בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור.  
כאמור לעיל, הפטור מקבלת היתר אינו מאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם של רכיבי הבניין הפטורים מהיתר, הם תואמים את הוראותיו. בהתאם לכך נקבע כי ועדה


נקבע פטור מהיתר להקמת גדר בגובה שאינו עולה על 1.5 מטרים ולקיר תמך בגובה שאינו עולה על 1 מטר ובלבד שאינם בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח וכן יש לוודא כי הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים; כן מובהר כי הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים מעקה על פי הדין,  יש להתקין מעל הגדר או הקיר מעקה;

לגבי גדר המוקמת בידי רשות מקומית, גדר במתקני תשתית, גדר בשטח חקלאי מעובד וגדר לצרכי מרעה, נקבעו תנאים שונים המתאימים לשימוש הספציפי בקרקע. מובהר כי גידור שטח חקלאי שאינו מעובד, מותר לצרכי מרעה בלבד. כיוון שההוראות לענין גדר לצרכי מרעה קיימות בתקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים כפריים ותנאיו), תשס"א-2001, יתוקנו תקנות אלה, בהתאמה. 
כמו כן נקבע פטור מהיתר להקמת גדר בתחום שחל בו חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח – 1988, רק אם הגדר תוקם בידי רשות הטבע והגנים הלאומיים, בתנאים המפורטים בתקנות, וכן הטלת חובת מסירת הודעה בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה. בתנאים מסוימים, נדרש לצרף להודעה אישור אקולוג.

בנוסף נקבע פטור מהיתר להתקנת מחסום או שער, בתנאים המפורטים בתקנות ובלבד שהקמתם בתחום הסביבה החופית, לא  תמנע מעבר חופשי לציבורמקומית רשאית לקבוע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים

גגונים וסככותנקבע פטור מהיתר להקמת מצללה (פרגולה) בתנאים הקבועים כיום בתקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג – 2003, ולהקמת גגון או סוכך, המחובר בלפחות אחת מפאותיו למבנה בתנאים המפורטים בתקנות.
על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר וכן על הקמת מצללה, תימסר הודעה לרשות הרישוי  ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגונם ויציבותם.

 מובן כי הוראות פרט 4.09 לתוספת השניה לתקנות בקשה להיתר העוסק בבנייה במרווחים, חלות גם על תקנות

עבודות פיתוח ושיפור נגישותנקבע פטור מהיתר לביצוע עבודות פיתוח, לרבות הקמת מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף חצר ובלבד שגובהן אינו  עולה על 1 מטר והן אינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי טבע. יודגש כי עבודות הריצוף מיועדות לחצר בלבד ולא לשטחים פתוחים נרחבים. מובהר כי בתחום שחל בו חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח – 1988, יותר ביצוע העבודות האמורות בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בלבד, והן מצומצמות לענין הקמת מסלעות וקירות פיתוח המיועדים לשיקום צומח ונוף, וכן התקנת אביזרי בטיחות  כגון שבילים, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומים ובולדרים. כן נקבע פטור לביצוע דרך גישה או כביש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על
1.2 מטרים. אלה.בתקנות. 
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל